Leikkiä varjojen alla

Valtakunnallista Leikkipäivää juhlitaan 22.4.2023. Päivän teemana on leikki yhteisenä kielenä. Leikkipäivänä kannustetaan niin lapsia kuin aikuisia heittäytymään leikin lumoihin.

Leikkimisen taito on yksi tärkeimmistä lapsen kehityksen kannalta. Vanhastaan sanonta kuuluu, että leikkiminen on lapsen työtä. Niin myös sain vastaukseksi, kun kysyin ajatuksia leikistä Ryhmäkoti Muutoksen lapsilta. Tuttu sanonta kuvaa hyvin leikin merkitystä lapsen elämässä. Leikkimisen positiivisia puolia ei liene voida korostaa liiaksi.

Lastensuojelussa lasten leikkimistä on voinut varjostaa monet huolien ja murheiden varjot, jonka vuoksi lasten leikkimisen taidoissa voi olla monenlaisia haasteita. Pallo-kodeilla lasten leikkimisen taitoja edistetään ja leikkimistä opetellaan yhdessä. Niin lapsia kuin aikuisiakin kannustetaan arjen keskellä heittäytymään leikkiin.

Leikkiä voi kahden kesken, yksin ja pienemmällä tai isommalla porukalla

Yhteisöissä kaikkien leikkiminen yhdessä edistää yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja osallisuutta. Leikin kautta saadaan usein aikaan onnistumisen kokemuksia, jotka auttavat rakentamaan omaa identiteettiä ja kasvattamaan itsetuntoa.

Lastensuojelussa on hyvin nähtävissä, miten leikkiin heittäytyminen ja pysähtyminen mahdollistaa lapselle hypyn hetkellisesti pois elämän varjojen alta. Leikissä lapsi niin kuin aikuinenkin voi kokea vapautumisen tunnetta. Leikki sisältää usein iloa ja naurua ja saa hymyjä osallistujien huulille. Leikin ilon vastapaino antaa voimaa, toivon pilkahduksia ja ilon kiljahduksia tummimpienkin varjojen alle. Aikuisen tärkein tehtävä on kyetä sysäämään hetkeksi syrjään arjen kiire ja olla lapselle läsnä leikissä. Yhdessä leikkimisen kautta lapsi voi oppia monia asioita ja monesti leikkiessä huomaamatta opetellaan muun muassa tunteidenkäsittelyä, empatiakykyä ja sosiaalisia taitoja. Leikki ylläpitää ja edistää rikasta mielikuvitusta ja luovuutta. Leikkiessä vain mielikuvitus on rajana!

Leikin aikana on tärkeää keskittyä yhteiseen kohtaamiseen, kieleen ja maailmaan lapsen kanssa. Leikki tapahtuu aikuisen ja lapsen välillä samalla tasolla – dialogissa. Leikkiin on suhtauduttava sillä vakavuudella, ettei leikki koskaan loukkaa, arvostele tai mitätöi lapsen tunteita, ajatuksia tai identiteettiä. Leikkiminen ja lapsen maailmaan heittäytyminen lapsen kanssa yhdistää lasta ja aikuista, auttaa meitä yhteisen kielen löytymisessä. Yhteisen kielen löytäminen lapsen kanssa on edellytys luottamukselliselle, aidolle, arvostavalle ja kunnioittavalle kohtaamiselle. Leikki on tärkeä työkalu suhteen luomiselle. Myös vaikeita asioita voidaan joskus käsitellä helpommin leikin kautta. Yhteisen leikin kielen löydyttyä lapsen on turvallista tuoda esiin erilaisia tunteita, tapahtumia, toiveita, unelmia ja pelkoja.

Lastensuojelutyössä parhaita onnistumisen hetkiä on, kun aikuiset ja lapset innostuvat yhdessä leikkimään, nauru raikuu ja hymyt vilahtelevat leikkijöiden kasvoilla.

Leikkipäivänä 2023 kannustan koko Avosylin-yhtymän puolesta pysähtymään teeman ympärille ja miettimään, miten jokainen voisimme lisätä arkeemme enemmän leikkiä. Leikin voima voi yllättää!

 

Anni Leminen

Yksikön johtaja – Ryhmäkoti Muutos
Pallo-kodit

Tänä vuonna kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään 21.3. Sosiaalityön päivää on vietetty Euroopassa vuodesta 1997 ja maailmanlaajuisesti vuodesta 2009. Sosiaalityön päivän tarkoituksena on tuoda yhteiskunnallisesti esille ja näkyväksi sosiaalityötä sekä laajemmin sosiaalialalla tehtävää työtä. Sosiaalityön päivällä on vuosittain vaihtuva kansainvälinen teema, ja tämän vuoden teemana on sosiaalisen moninaisuuden huomioiminen osana yhteisöjen toimintaa. Kansainvälinen sosiaalityön järjestö IFSW haluaa herättää tämän vuoden teemalla keskustelua siitä, miten yhteisöt voivat toiminnallaan saada aikaan sosiaalisen moninaisuuden huomioivia muutoksia. Moninaisuudella ja sen huomioimisella tarkoitetaan jokaisen oikeutta tulla kohdatuksi ja kunnioitetuksi omana itsenään yhdenvertaisena riippumatta esimerkiksi fyysisistä, kulttuurisista, kielellisistä, etnisistä, uskonnollisista tai sukupuoleen liittyvistä ominaisuuksista.

Moninaisuuden kunnioittaminen on sosiaalialan työn perusta

Moninaisuuden kunnioittaminen on sosiaalialan ammattieettisen ohjeistuksen keskeisiä lähtökohtia ja moninaisuus on vahvasti osana sosiaalialan arkea työskenneltäessä asiakkaiden kanssa, joiden taustoihin ja elämäntilanteisiin liittyvät tekijät ovat aina yksilöllisiä. Ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioitus on sosiaalialan työn perusta. Suomen perustuslaissa taataan ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden lisäksi oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin. Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan välttämättä takaa yhtäläisiä mahdollisuuksia; erilaiset elämäntilanteisiin, terveyteen ja hyvinvointiin sekä kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin syihin liittyvät tekijät voivat merkittävästi vaikuttaa oikeuksien toteutumiseen. Sosiaalialan työ onkin Talentian ammattieettisen ohjeistuksen mukaisesti asiakkaiden ihmisoikeuksien kunnioittamisen lisäksi niiden edistämistä.

Lastensuojelutyö on moninaisuuden kohtaamisen aitiopaikka, josta tarkasteltuna konkretisoituvat erilaiset haasteet, jotka usein vaikeuttavat yhteisöihin ja yhteiskuntaan kiinnittymistä. Eri rooleissa lastensuojelussa toimiessamme voimme omalta osaltamme pyrkiä vaikuttamaan näihin haasteisiin asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa työskenneltäessä edistämällä moninaisuuden huomioimista ja siten ihmisoikeuksien yhdenvertaista toteutumista. Moninaisuuden kunnioittava kohtaaminen on erityisen tärkeää lastensuojelutyössä, jossa vaikuttavan työn edellytyksenä on luottamus ja asiakkaiden ja työntekijän yhteinen halu saada aikaan muutosta. Lastensuojelu on muutostyötä, mutta sosiaalityön päivän teema herättää pohtimaan muutosta myös laajemman yhteiskunnallisen muutoksen näkökulmasta. Miten voimme työssämme toimia tavalla, joka edistää myös yhteiskunnallisesti moninaisuuden kunnioittavaa kohtaamista? Lastensuojelussa moninaisuuden kunnioittaminen ei tarkoita esimerkiksi kulttuurisidonnaisten ja lastensuojelulain vastaisten kasvatusmenetelmien hyväksymistä tai oikeuta katsomaan niitä sormien läpi. Suomalaista lastensuojelua kokonaisuudessaan määrittelee ja ohjaa lastensuojelulaki. Moninaisuuden huomioiminen ei ole kuitenkaan tyhjää puhetta. Se on pikemminkin avain kunnioittavaan kohtaamiseen ja sitä kautta luottamukseen ja vaikuttavaan lastensuojelutyöhön.

Hyvää kansainvälistä sosiaalityön päivää!

 

Jaakko Padatsu

Sosiaalityöntekijä/perhetyöntekijä
Neljä Astetta Oy