Blogi

Kansainvälinen sosiaalityön päivä

Julkaistu 15.3.2022

Vietämme kansainvälistä sosiaalityön päivää 15.3. Juhlapäivä on nykyisin vuosittain aina maaliskuun kolmas tiistai. Euroopassa sosiaalityön päivää alettiin viettää marraskuussa vuonna 1997, ensimmäinen maailmanlaajuinen päivä oli vuonna 2009. Kansainvälisen sosiaalityön päivän tarkoituksena on tuoda esille sitä tärkeää ihmisoikeustyötä, mitä me kaikki sosiaalialan ammattilaiset teemme vuoden jokaisena päivänä! Sosiaalityön tavoitteena on kokonaisvaltainen asiakkaan hyvinvoinnin lisääminen asiakkaiden sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden, osallisuuden edistämisen sekä syrjäytymisen ehkäisemisen kautta. Sosiaalityölle sanotaankin olevan ominaista inhimillisen kärsimyksen myötäeläminen. Sosiaalityön perimmäisenä tarkoituksena on siis hyvän tekeminen ja ihmisten auttaminen, tehtävänämme on olla ihmisen puolella.

Mikä sitten on sosiaalityötä, jota tänä juhlapäivänä juhlimme? Sosiaalityön määrittely onkin koettu hankalaksi. Erään määrittelyn mukaan se, mikä ei ole sairauden parantamista tai opettamista, on sosiaalityötä. Historiallisesti sosiaalityön ominta aluetta on ollut se, mitä muut eivät ole halunneet ottaa vastuulleen. Tämä ilmiö näkyy myös tänä päivänä. Sosiaalityö ei edelleenkään voi valita asiakkaitaan, vaan sen on viimesijaisena autettava avun tarvitsijaa.  Sosiaalityö voidaan jakaa käytännön työksi, yliopiston oppiaineeksi sekä tieteelliseksi tutkimukseksi. Vaikka sosiaalityössä korostuukin käytännönläheisyys, ovat kaikki osa-alueet yhtä tärkeitä.

Sosiaalityötä ohjaa lainsäädäntö. Perustuslakiin on kirjattu yhteiskunnan velvoite huolehtia kaikista jäsenistään ja sosiaalityö on valjastettu toteuttamaan tätä velvoitetta. Tämän lisäksi sosiaalityötä ohjaa vahva ammattietiikka. Sosiaalityön taustalla löytyvät siis demokraattiset ja humaanit ihanteet.  Sosiaalityössä lainsäädäntö ja toiminnan laillisuus ovatkin tärkeässä roolissa ja ne kietoutuvat myös kiinteästi yhteiskunnan demokraattisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Sosiaalityö ja sen arvot perustuvat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Ihmisoikeudet ovat perusoikeuksia, jotka on määritelty YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa, Euroopan ihmis-oikeussopimuksessa sekä Suomen perustuslaissa. Jokaisella ihmisellä on oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen.

Sosiaalityöhön kohdistuneiden yhteiskunnallisten muutostarpeiden myötä sosiaalityön perinteinen yhteiskunnallinen asema, organisoituminen ja tehtäväkenttä muokkautuvat jatkuvasti. Sosiaalityö on riippuvainen poliittisesta päätöksenteosta ja palvelujärjestelmän rakentumisesta. Tästä huolimatta sosiaalityössä on myös pysyviä ominaisuuksia, kuten vahva arvot ja eettinen perusta. Vaikka yhteiskunnan muuttuvat tilanteet siis vaikuttavatkin sosiaalityön tekemiseen, perustuu sosiaalityö ennen kaikkea sen omaan tiedolliseen ja taidolliseen ammattiosaamiseen, ammatilliseen identiteettiin sekä vahvaan ammattietiikkaan.

Hyvää kansainvälistä sosiaalityön päivää, meille kaikille!

Elina Haimi
Sosiaalityöntekijä/palvelupäällikkö
Neljä Astetta Oy