artikkelit

Kodinomainen laitoshoito: Miten edistää lasten hyvinvointia laitoshoidossa

Julkaistu 14.2.2024

Lapsen etu ja osallisuus laitoshoidossa

Kun puhutaan lasten sijoituksesta laitoksiin, on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen lapsi kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Avosylin yhtymässä uskomme, että lapsen osallisuus on avainasemassa hänen hyvinvointinsa edistämisessä. Lapsen mielipiteen kuuleminen ja hänen osallistumisensa itseään koskeviin päätöksiin on perusta, jolle rakennamme kodinomaista hoivaa ja turvaa.

Osallisuuden vahvistaminen laitoshoidossa tarkoittaa käytännössä sitä, että lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa ja heidän toiveensa otetaan huomioon päivittäisessä toiminnassa. Tämä voi ilmetä esimerkiksi harrastustoiminnan valinnassa tai yksilöllisten tukitoimien suunnittelussa. Avosylin yhtymässä jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin ja tuntea itsensä tärkeäksi yhteisön jäseneksi.

Kodinomaisuus laitoshoidon ytimessä

Kodinomainen ympäristö laitoshoidossa luo perustan lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunteelle. Avosylin yhtymän palveluissa pyrimme luomaan lämpimän ja hyväksyvän ilmapiirin, jossa jokainen lapsi voi tuntea olonsa kotoisaksi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tilat suunnitellaan lapsilähtöisesti ja henkilökunta toimii kuin perheenjäsen – aina valmiina kuuntelemaan ja tukemaan.

Kodinomaisuus ei rajoitu vain fyysiseen ympäristöön, vaan se näkyy myös arjen rutiineissa ja toimintatavoissa. Avosylin yhtymässä korostamme aitoa kohtaamista ja empaattista läsnäoloa, jotta jokainen lapsi voi kokea olevansa yksilöllisesti arvostettu ja ymmärretty. Tämä luo pohjan luottamukselle ja turvalliselle kasvuympäristölle.

Laadukkaat palvelut ja ammattitaitoinen henkilökunta

Laadukkaat palvelut ovat perusta lasten hyvinvoinnin edistämiselle laitoshoidossa. Avosylin yhtymässä panostamme korkeatasoiseen osaamiseen ja jatkuvaan kouluttautumiseen, jotta voimme tarjota parasta mahdollista tukea ja hoitoa. Ammattitaitoinen henkilökuntamme on sitoutunut lasten etujen ajamiseen ja heidän tarpeidensa ymmärtämiseen.

Henkilökunnan koulutus ja osaaminen ovat avainasemassa, kun tavoitteena on tarjota yksilöllistä ja vaikuttavaa tukea kullekin lapselle. Avosylin yhtymässä työntekijät ovat lastensuojelun asiantuntijoita, jotka työskentelevät joustavasti ja innovatiivisesti lasten parhaaksi. Heidän ammattitaitonsa ja empaattinen lähestymistapansa ovat perusta kodinomaiselle laitoshoidolle, jossa lapsen hyvinvointi on aina etusijalla.

Kestävä kehitys ja ekologinen vastuullisuus

Kestävä kehitys on yksi Avosylin yhtymän peruspilareista. Ymmärrämme, että sosiaalisen vastuun lisäksi meillä on velvollisuus huolehtia ympäristöstämme. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme, aina resurssien harkitusta käytöstä ekologisesti kestäviin valintoihin. Lapsille tarjottava turvallinen ja terveellinen ympäristö on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Ekologinen vastuullisuus laitoshoidossa tarkoittaa myös sitä, että opetamme lapsille kestävän kehityksen periaatteita ja rohkaisemme heitä toimimaan ympäristötietoisesti. Avosylin yhtymässä pyrimme luomaan tulevaisuuden, jossa lapset voivat kasvaa vastuullisiksi kansalaisiksi ja ymmärtävät oman toimintansa vaikutukset laajemmassa mittakaavassa.

Turvallisuus ja luottamus laitoshoidon perustana

Turvallisuuden tunne on perusedellytys lasten hyvinvoinnille laitoshoidossa. Avosylin yhtymässä työskentelemme määrätietoisesti luodaksemme turvallisen ja ennakoitavan arjen kaikille lapsille. Luottamus syntyy avoimesta vuorovaikutuksesta ja rehellisyydestä, ja se on keskeinen osa kaikkea toimintaamme.

Henkilökuntamme on koulutettu tunnistamaan ja vastaamaan lasten tarpeisiin herkällä ja ammattimaisella otteella. Turvallisuus ei ole pelkästään fyysistä, vaan myös henkistä ja emotionaalista. Avosylin yhtymässä varmistamme, että jokainen lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja tietää, että hänen hyvinvointinsa on meidän ensisijainen huolemme.

Aiheeseen liittyvät artikkelit