artikkelit

Kodinomainen laitoshoito: Parhaat käytännöt kodinomaisen laitoshoidon toteuttamiseen

Julkaistu 14.2.2024

Kodinomaisuuden merkitys laitoshoidossa

Kodinomainen ympäristö on tärkeä tekijä laitoshoidossa, sillä se edistää hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta. Avosylin yhtymässä ymmärretään, että kodinomaisuus ei ole pelkästään fyysisten tilojen järjestämistä, vaan se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka kattaa niin arjen rutiinit kuin henkilökohtaisen kohtaamisenkin. Kun lapsi tai nuori tulee laitokseen, on ensiarvoisen tärkeää, että hän tuntee olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi.

Kodinomaisuuden luominen laitoshoidossa tarkoittaa sitä, että jokainen lapsi tai nuori saa mahdollisuuden vaikuttaa omaan arkeensa ja ympäristöönsä. Avosylin yhtymässä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapset ja nuoret voivat osallistua päivittäisten toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä vahvistaa heidän toimijuuttaan ja osallisuuttaan, mikä on keskeistä itsetunnon ja itsenäisyyden kehittymiselle.

Henkilökohtainen kohtaaminen ja yksilöllisyys

Henkilökohtainen kohtaaminen on Avosylin yhtymän toiminnan kulmakivi. Jokainen lapsi ja nuori kohdataan yksilönä, jonka tarpeet, toiveet ja mielipiteet ovat tärkeitä. Tämä tarkoittaa aitoa läsnäoloa, kuuntelemista ja empatiaa. Kun lapsi tai nuori tuntee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi, se luo pohjan luottamukselle ja turvalliselle hoitosuhteelle.

Yksilöllisyys korostuu myös kodinomaisen laitoshoidon käytännöissä. Avosylin yhtymässä jokaiselle lapselle tai nuorelle pyritään luomaan ympäristö, joka vastaa hänen yksilöllisiä tarpeitaan ja mieltymyksiään. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi oman huoneen sisustamista tai harrastustoiminnan järjestämistä. Yksilöllisen lähestymistavan avulla tuetaan lapsen tai nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehitystä.

Osallisuus ja toimijuus hoitoympäristössä

Osallisuus on keskeinen osa kodinomaista laitoshuoltoa. Avosylin yhtymässä lapsia ja nuoria rohkaistaan aktiiviseen osallistumiseen niin arjen askareissa kuin palveluiden kehittämisessäkin. Tämä tarkoittaa, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoonsa ja ympäristöönsä, mikä lisää heidän kokemustaan toimijuudesta ja itsemääräämisoikeudesta.

Toimijuuden vahvistaminen on tärkeää, sillä se auttaa lapsia ja nuoria tuntemaan, että he voivat vaikuttaa omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Avosylin yhtymässä tämä näkyy käytännössä esimerkiksi siten, että lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuuksia tehdä valintoja ja päätöksiä, jotka koskevat heidän omaa arkeaan. Tämä edistää heidän itsenäisyyttään ja valmiuksiaan selviytyä tulevaisuuden haasteista.

Kestävä kehitys ja ekologisuus laitoshoidossa

Kestävä kehitys on Avosylin yhtymän toiminnan peruspilareita. Kodinomaisessa laitoshoidossa tämä tarkoittaa vastuullisuutta niin ympäristön, sosiaalisten suhteiden kuin taloudellisten resurssienkin suhteen. Pyrimme luomaan hoitoympäristön, joka on paitsi viihtyisä ja turvallinen, myös ekologisesti kestävä.

Ekologisuus näkyy Avosylin yhtymän toiminnassa monin tavoin. Käytämme esimerkiksi ympäristöystävällisiä materiaaleja ja kiinnitämme huomiota energiankulutukseen. Lisäksi edistämme kestäviä elämäntapoja ja opetamme lapsille ja nuorille ympäristön arvostusta ja suojelua. Tämä on osa laajempaa kasvatustyötä, jossa valmennamme nuoria vastuulliseen ja itsenäiseen elämään.

Laadukkaat palvelut ja jatkuva kehittäminen

Laadukkaat palvelut ovat Avosylin yhtymän toiminnan ytimessä. Kodinomaisessa laitoshoidossa tämä tarkoittaa sitä, että palvelut suunnitellaan ja toteutetaan lapsen parhaaksi, huomioiden hänen yksilölliset tarpeensa ja toiveensa. Jatkuva palveluiden arviointi ja kehittäminen varmistavat, että voimme tarjota parasta mahdollista tukea ja hoitoa.

Avosylin yhtymässä kehitämme palveluitamme jatkuvasti asiakaspalautteen, tutkimustiedon ja henkilökuntamme ammattitaidon pohjalta. Tämä tarkoittaa, että olemme valmiita uudistamaan toimintatapojamme ja ottamaan käyttöön uusia menetelmiä, jotka edistävät lasten ja perheiden hyvinvointia. Lapsen etu ohjaa kaikkea tekemistämme, ja se on mittari, jonka mukaan arvioimme työmme laatua.

Aiheeseen liittyvät artikkelit