artikkelit

Kodinomainen laitoshoito: Vinkkejä perheenomaisen ilmapiirin luomiseen laitoshoidossa

Julkaistu 13.2.2024

Kotiin rinnastettava ilmapiiri laitoshoidossa

Laitoshoidon ympäristön muuttaminen kodinomaiseksi on tärkeää, jotta lapset ja nuoret voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Avosylin yhtymässä ymmärrämme, että jokainen yksilö kaipaa ympärilleen lämpöä ja hyväksyntää, mikä on perusta hyvinvoinnille. Laitoshoidossa kodinomaisuuden luominen alkaa pienistä asioista, kuten henkilökohtaisen tilan kunnioittamisesta ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta.

Henkilökuntamme pyrkii luomaan ympäristön, jossa jokainen voi tuntea itsensä kuulluksi ja nähdyksi. Tämä tarkoittaa avointa vuoropuhelua ja yhteisten sääntöjen luomista, jotka perustuvat keskinäiseen kunnioitukseen ja ymmärrykseen. Kodinomaisuus syntyy myös yhteisistä rutiineista ja perinteistä, jotka tuovat arkeen ennakoitavuutta ja turvaa.

Yksilöllisyys ja osallisuus keskiössä

Avosylin yhtymässä korostamme jokaisen lapsen ja nuoren yksilöllisyyttä. Meille on tärkeää, että laitoshoidossa olevat tuntevat voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä. Osallisuuden vahvistaminen tarkoittaa, että annamme tilaa itseilmaisulle ja kannustamme lapsia ja nuoria osallistumaan päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa.

Osallisuus ilmenee myös arjen valinnoissa, kuten huoneen sisustuksessa tai yhteisten aktiviteettien suunnittelussa. Kun lapset ja nuoret saavat itse päättää ja vaikuttaa, heidän itsetuntonsa ja toimijuutensa vahvistuvat. Tämä on olennainen osa kodinomaista ilmapiiriä, jossa jokainen tuntee olevansa arvokas ja tärkeä osa yhteisöä.

Empaattinen ja ennakkoluuloton kohtaaminen

Avosylin yhtymän toiminnan ytimessä on aito kohtaaminen. Laitoshoidossa tämä tarkoittaa, että henkilökuntamme kohtaa jokaisen lapsen ja nuoren empaattisesti ja ennakkoluulottomasti. Kuuntelemme tarkasti heidän toiveitaan ja tarpeitaan, ja pyrimme vastaamaan niihin parhaalla mahdollisella tavalla.

Kodinomainen ilmapiiri syntyy luottamuksesta ja turvallisuuden tunteesta. Kun lapset ja nuoret kokevat tulevansa kohdatuiksi yksilöinä, heidän on helpompi avautua ja jakaa kokemuksiaan. Tämä luo pohjan vahvalle ja tukevalle yhteisölle, jossa jokainen voi kasvaa ja kehittyä omien kykyjensä mukaisesti.

Yhteisöllisyys ja yhteiset toimintatavat

Yhteisöllisyys on kodinomaisen ilmapiirin kulmakivi. Avosylin yhtymässä pyrimme luomaan yhteisön, jossa jokainen tuntee olevansa osa jotakin suurempaa. Yhteiset toimintatavat ja rituaalit, kuten yhdessä vietetyt ateriahetket tai juhlapäivien vietto, vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tuovat iloa arkeen.

Yhteisöllisyyden edistäminen tarkoittaa myös sitä, että kaikki saavat tuoda esiin omia vahvuuksiaan ja harrastuksiaan. Tämä monimuotoisuus rikastuttaa yhteisön elämää ja antaa jokaiselle mahdollisuuden oppia uutta toisiltaan. Yhteisöllisyys luo pohjan turvalliselle ja kannustavalle kasvuympäristölle, jossa jokainen voi kukoistaa.

Kestävä kehitys ja laadukkaat palvelut

Avosylin yhtymä sitoutuu kestävään kehitykseen kaikessa toiminnassaan. Kodinomaisuuden luominen laitoshoidossa ei ole pelkästään yksilöiden hyvinvoinnin kysymys, vaan se kytkeytyy myös laajempiin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun näkökohtiin. Pyrimme varmistamaan, että toimintamme on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää.

Laadukkaat palvelumme ovat suunniteltu tukemaan lasten ja perheiden elämänmuutoksia pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa jatkuvaa palveluiden kehittämistä ja arviointia, jotta voimme varmistaa niiden vastaavan asiakkaidemme tarpeita. Kestävä kehitys ja laadukkaat palvelut ovat perusta, jolle rakennamme kodinomaista ilmapiiriä laitoshoidossa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit