Blogi

Kokemusasiantuntijuus perhehoitajan näkökulmasta

Julkaistu 12.6.2020

PKS:lla on perheille ja perhehoitajille monenlaista toimintaa, yksi niistä on viime syksynä aloittanut kokemusasiantuntijaryhmä. Ryhmä koostuu kuudesta perhehoitajasta ympäri Suomen ja olemme kokoontuneet nyt pari kertaa porukalla suunnittelemaan, miten ja milloin PKS voisi parhaiten perhehoitajien laajaa sekä yhteen koottua kokemusta hyödyntää omassa toiminnassaan.

Kokemusasiantuntijuudesta

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta jostakin psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, vammasta tai muusta vaikeasta elämäntilanteesta. Kokemusasiantuntijuuteen on olemassa koulutuksia, joita järjestävät erilaiset tahot, sairaanhoitopiirit, liitot ja yhdistykset, kukin omalla intressillään. Kokemusasiantuntijalla on halua ja kykyä hyödyntää kokemuksiaan erilaisissa yhteyksissä muiden parhaaksi.

Kokemusasiantuntija:

– Osaa kertoa mitkä asiat ovat vaikuttaneet omaan tilanteeseen, mitkä palvelut ovat häntä auttaneet ja miksi ne ovat olleet toimivia.
– Osaa kääntää omat, usein vaikeatkin kokemuksensa voimavaraksi ja auttaa muita saman kokeneita jäsentämään omaa polkuaan.
– Haluaa vaikuttaa palveluiden parantamiseen, tasa-arvon ja tietoisuuden lisääntymiseen.
– Voi esiintyä myös yleisötilaisuuksissa tai mediassa tai antaa haastatteluja
– Voi toimia erilaisissa ohjausryhmissä ja neuvostoissa
– Voi olla viranomaisten ja päättäjien kuultavana
– Voi pitää luentoja ja toimia kouluttajana

PKS:n kokemusasiantuntijaryhmä koostuu perhehoitajista, jotka ovat matkalla kokemusasiantuntijuuteen. He ovat halukkaita auttamaan muita, kenties uusia perhehoitajia tilanteissa, joissa elämä haastaa tavalla tai toisella. Vielä emme ole varmoja millä tavalla tai aikataululla tämä mahdollisuus näkyy käytönnössä, mutta olemme kaikki sitä mieltä, että meille on annettu nyt mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa. Kiitos siitä 🙂

Kokemusasiantuntijuudessa on paljon samaa kuin vertaistuessa. Vertaistuki on yleensä kahden tai useamman ihmisen ryhmässä jaettavaa järjestelmällistä tukitoimintaa, jossa osallistujat ovat sekä tukijoina että tuettavina. Vertaistuki perustuu samankaltaiseen elämänkokemukseen tai tilanteeseen.
Vertaistuen ryhmissä jaetaan asioita jotka myös pysyvät vertaistyhmän sisällä.
Vertaistuella on ehdottomasti oma paikkansa perhehoitajan elämässä – kokemusasiantuntijallakin, mutta kokemusasiantuntijan roolissa asioita voidaan tehdä sillä ajatuksella, että koko organisaatio voisi hyötyä siitä, että joku kohta jossain vaiheessa ei toimikaan ihan parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteyden ottaminen kokemusasiantuntijaan ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että asia lähtee eteenpäin, vaan tarvittaessa siitä sovitaan tapauskohtaisesti. Kokemusasiantuntija voi toimia linkkinä perhehoitajan ja organisaation välillä, mutta myös suoraan vertaistukena ”puoliammatillisesti”.  Tällöin yhteyttä ottava perhehoitaja voi luottaa siihen, että kokemusasiantuntija ei vähättele toisen haasteita, ei puhu omista ongelmistaan kuormittavalla tavalla, vaan auttaa vertaistaan näkemään asioita eri näkökulmista ja tuomalla esille erilaisia toimintamalleja, joista voisi mahdollisesti joku sopia omaankin tilanteeseen. Kokemusasiantuntijalla on hyvä olla tietynlainen hajurako omiin haasteisiinsa. Joko niistä on jo aikaa tai ne ovat muulla tavoin käsiteltyjä, jolloin ne eivät nosta omia kipeitä tunteita esiin puhuttaessa vaikeista asioista.

PKS – vahvasti tuetun perhehoidon erityisasiantuntija vuodesta 2008

PKS organisaationa ottaa ruohonjuuritason ajatuksia mukaan. PKS:llä on oma ryhmänsä nuorille, jotka saavat sitä kautta äänensä kuuluville, erilaisia tapoja mitata asioita ja kerätä mielipiteitä lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta. Perhehoitaja saa usein vastata erilaisiin kyselyhin, jotka vaikuttavat joko paikallisesti, yrityksen sisällä tai globaalisti, esimerkiksi ympärisöön liittyen.

Itselläni on toive siitä, että PKS voisi olla niin lähellä perheen elämää, että heillä olisi mahdollisuus ottaa myös perhehoitajien kokemukset huomioon omaa toimintaa suunnitellessaan. Sijaisperheiden elämä on usein paperilla ja suunnitelmissa vähän erilaista kuin käytännössä. Eikä sen tarvitse olla mitenkään huono asia, kunha ovat saman asian eri näkökulmia. Myös sosiaalityöntekijän rooli saattaa haasteiden edessä olla joskus tukala. Sosiaalityöntekijällä ei aina ole omakohtaista kokemusta siitä tunteiden vuoristoradasta, jota perhehoitaja käy työssään läpi.

Omassa roolissani perhehoitajana olen usein kaivannut sellaista ”auttavaa puhelinta” johon purkaa juuri sen hetkinen olotila ulos. Meillä on onneksi olemassa hienoja tukimuotoja; 24/7 päivystys, ADAPT – työnohjaus, tiimivanhemmuuspalaverit, erilaiset teemapäivät ja oman sosiaalityöntekijän tuki puhelinsoiton päässä. Silti meiltä puuttuu vielä se olkapää, johon nojata silloin kun tuntuu siltä, että elämä jatkuvasti vastustaa. Salassapitovelvollisuuden takia perhehoitaja ei voi lapsen asioista puhua juuri missään. Kuukausi on välillä pitkä aika odottaa työnohjausta ja toisten perhehoitajien näkemistä. Vielä pidemmältä tuntuu välillä se aika, jolloin saa yhteyden siihen lapsen asioista vastaavaan työntekijään, joka päättää miten toimitaan.
Tuossa välissä olisi joskus hyvä saada jäsenneltyä oma ajatus kohdilleen, jotta voisi selkeillä ajatuksilla kohdata ne asiat, jotka pitää ottaa puheeksi erilaisissa palavereissa ja työryhmissä. Parisuhteessa oleva perhehoitaja voi välillä uuvuttaa puolisonsa ja yksin perhehoitajana toimivalla tälläistä mahdollisuutta ei ole. Siinä kohtaa voisi olla kokemusasiantuntijan rooli kultaakin kalliimpi.

Millaisella sapluunalla, tietoturva- ja salassapitovelvollisuudet huomioon ottaen, tätä voisi lähteä viemään eteenpäin? En osaa vielä sanoa, mutta luotan 100% tähän kokemusasiantuntijaryhmään sekä PKS:ään. Saisimme kyllä tämänkin asian tavalla tai toisella toimimaan ja mahdollisesti ehkä jopa käyttöön. Ei välttämätta juuri sillä ajatuksella, mikä tässä tulee esille, mutta toimien ehkä ainakin jonkinlaisena siltana perhehoitajien ja työntekijöiden välillä, kuten näissä muissakin edellä mainituissa asioissa. Tilausta sille ainakin olisi, siitä olen varma.

Aurinkoista kesää kaikille!

Minna Takala
PKS perhehoitaja

Minna toimii PKS perhehoitajien kokemusasiantuntijaryhmän toisena vetäjänä yhdessä laatupäällikkö Harriet Rabbin kanssa