Blogi

Neljä Astetta asiakaskokemus 2020

Julkaistu 4.6.2021

Perhetyön asiakaskokemus

Neljä Astetta perhetyön asiakasvanhemmilta ja asiakaslapsilta on kysytty heidän asiakaskokemustaan sekä keväällä 2020 että syksyllä 2020. Kysely osoitettiin niille, jotka kyseisellä hetkellä olivat Neljä Astetta perhetyön palveluiden piirissä. Näihin kyselyihin saatiin yhteensä 451 perhetyön palveluiden piirissä olleen vastaukset.

Vanhempien kysely sisälsi kahdeksan kysymystä ja lasten kysely yksitoista kysymystä, joihin vastattiin asteikolla 1-5, lukumäärän 1 kuvatessa erittäin tyytymätöntä ja lukumäärän erittäin tyytyväistä. Kysymysosioiden yhteenlaskettujen keskiarvojen perusteella Neljä Astetta perhetyön palveluita saaneet lapset olivat tyytyväisiä Neljä Astetta palveluihin (3,8), kuten myös perhetyön palveluita saaneet vanhemmat (3,9).

Vanhempi asiakkaat olivat erityisen tyytyväisiä työskentelyyn kokonaisuudessaan (4,5). He ilmaisivat myös, että heitä oli osallistettu dokumentointiin (4,3). Vanhemmat kokivat työskentelyn vaikuttaneen positiivisesti perheeseensä (4,1). Vanhempien vastaukset ovat kaiken kaikkiaan keskimäärää parempia. Kyselyn minkään osion vastauksen keskiarvo ei mene alle 3,4:n.

Neljä Astetta perhetyön palveluiden piirissä olleet lapset kokivat perhetyöntekijän luotettavaksi (4,4) ja olivat tyytyväisiä siihen, miten heitä oli kuultu työskentelyn aikana (4,4). He olivat saaneet vaikuttaa tapaamisten sisältöihin (4,1) ja olivat kokeneet, että tapaamiset olivat toteutuneet suunnitellusti (4,2). Lapset vastasivat kyselyssä, että he kokivat vanhempansa hyötyneen työskentelystä (4) ja kertoivat vastauksissaan itsekin hyötyneen (3,9). Lasten vastaukset ovat kaiken kaikkiaan keskimäärää parempia.  Mistään osion vastauksen keskiarvo ei mene alle 2,9:n.

 

Tukihenkilötyön asiakaskokemus

Neljä Astetta tukihenkilötyön asiakaspalautetta on kysytty viisiportaisella asteikolla (1= erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen) palvelun aikana ja sitä on saatu vuonna 2020 yhteensä 224 palvelun piirissä olleelta. Lapsen ja nuoren antaman tukihenkilötyön palautteen keskiarvo vuonna 2020 oli 4,3. Palvelua saaneiden lasten ja nuorten voi sanoa olleen tyytyväisiä saamaansa tukeen ja palveluun. Vanhemmat arvioivat palvelun vuonna 2020 3,8 veroiseksi.

Tukihenkilötyötä saaneiden lasten ja nuorten vanhemmat olivat erityisen tyytyväisiä palvelun vaikutuksiin perheeseensä. Vastaajat antoivat hyvän palautteen (4,1) siitä, että työskentely on vaikuttanut positiivisesti heidän perheeseensä. Kodin ilmapiirin koettiin parantuneen työskentelyn myötä (3,7) ja perheen sisäinen vuorovaikutus oli parantunut (3,6).

Tukihenkilötyötä saaneet lapset ja nuoret olivat erityisen tyytyväisiä seuraaviin asioihin: Työntekijän luotettavuuteen (4,7), siihen miten työntekijä oli kuullut häntä (4,6), siihen miten oli pystynyt vaikuttamaan tapaamisen sisältöihin (4,6) ja siihen, että tapaamiset olivat toteutuneet suunnitellusti ja hän oli saanut osallistua palavereihin (4,3). Tukihenkilötyötä saaneet lapset ja nuoret kokivat hyötyneensä saamastaan tukihenkilötyöstä (4,2) ja sen vaikuttaneen positiivisesti perheensä tilanteeseen (3,8).

Myönteinen asiakaskokemus ja palveluiden vaikuttavuus

Tätä blogia tarkemmat kuvaukset Neljä Asteen asiakaskokemuksesta sekä myös Neljä Asteen vaikuttavuuden arvioinnin menetelmistä  ja näillä menetelmillä saaduista tuloksista löytyy Avosylin Oy:n sosiaalipalveluiden vaikuttavuusraportista 2020. Tässä blogissa kuvaamme vain tiivistetysti Neljä Asteen asiakaskokemusta vuonna 2020.

On näyttöä siitä, että palvelun vaikuttavuus ja myönteisten muutosten saavuttaminen asiakkaan elämässä edellyttää, että asiakkaan kokemus palvelusta on ollut myönteinen. Tämä on peruste, jonka vuoksi tuomme vaikuttavuusraportissamme esille varsinaisten vaikuttavuustietojen lisäksi myös asiakaskokemusta mittaavien kyselyjemme tulokset.

Kyselyjen tulosten perusteella asiakastyytyväisyys Neljä Asteen palveluihin on johdonmukaisesti hyvää tai kiitettävää. Nämä tulokset omalta osaltaan selittävät sitä, miksi ja miten olemme pystyneet palveluillamme saamaan aikaan tavoiteltuja ja vaikuttavia muutoksia Neljä Asteen palveluiden piirissä olevien elämässä.

Olemme edelleen kehittämmässä palveluidemme vaikuttavuuden arviointia ja edelleen panostamme siihen, että Neljä Asteen palveluiden piirissä olevien kokemus olisi myönteinen. Myönteistä kokemusta on tuottamassa laaja-alainen laadullinen kehittäminen niin palvelu- ja menetelmä valikoimassamme, kuin myös kohtaavassa ja dialogisessa työskentelytavassamme kaikkien palveluidemme piiriissä olevien kanssa.

 

Harriet Rabb
Sosiaalipalveluiden laatupäällikkö
Avosylin Oy