Perhehoidon koulutukset

Asiakkaiden kohtaamiset haastavissa tilanteissa vaativat erityistä vuorovaikutusosaamista ja työntekijän tiedostamista hänestä itsestään osana kokonaisuutta. Ammatillisuutta voidaan vahvistaa kehittämällä rakenteita ja menetelmällisyyttä työn sisälle sekä vahvistamalla vuorovaikutustaitoja.
Asiantuntijoissamme ja kouluttajissamme on hyvin kokeneita ammattilaisia, jotka haluavat kehittää alaa ja tuoda osaamistaan käyttöönne.

Turvallinen perhehoito

Turvallisen perhehoidon perusta lähtee laadukkaasta perheiden arvioinnista ja valmennuksesta sekä suunnitelmallisesta sijoitusprosessista. Lapselle tehtävä henkilökohtainen turvasuunnitelma, asuinympäristön turvallisuus -arviointi, perheelle luotavat turvallisuussäännöt ja kriisitilanteiseen varautuminen ovat välineitä kuljettaa riskiarviointia ja ennakointia mukana koko sijoituksen ajan. Koulutuksessa tarkastellaan turvallisen perhehoidon elementtejä niin lapsen, perhehoitajan kuin työntekijänkin näkökulmasta.

Dialoginen perhehoito / Dialoginen lastensuojelu

Dialogisuus on jotain, mitä lähes jokainen ihmissuhdeammatteihin kouluttautunut on sisäistänyt olevan työssään vaalittava. Arjen työskentelyssä dialogisuuden kirkkaat perusperiaatteet saattavat kuitenkin haalistua ja aika usein on myös niin, että työskentelyn olosuhteet eivät tue dialogisen työskentelytavan elinvoimaisena pitämistä. Tässä koulutuksessa palaamme dialogisuuden juurelle. Tuomme esimerkein esille, mitä hyötyjä käytännön työskentelylle perusperiaatteiden äärelle palaaminen tuottaa. Teemme myös dialogiharjoitteita ja annamme virikkeitä siihen, miten omassa ammatillisessa toiminnassa tai organisaatiossa edistää dialogisen toimintatavan elinvoimaa.

Kohti tunneälykästä sosiaalityötä

Harva asiakaspalvelutoiminnan alue on yhtä haastavia tunteita täynnä kuin sosiaalityö. Siksi on lähes ihmeellistä, miksi tunteet eivät ole enemmän sosiaalityön keskiössä. Tässä koulutuksessa pureudumme asiaan ja nostamme sosiaalityön hallinnollis-manageriaalisesta toiminnasta tunneälyn tasolle. Tarkastelemme sosiaalityön toimintakulttuuria ja sen haasteita tunnekyvykkään ja tunneälykkään toiminnan kannalta ja luomme väylää tunneälykkään toimintakulttuurin ja työskentelyotteen kehittämiseksi toiminnassa.

Lapsen tukeminen perhehoidossa

Miten sijoitettua lasta tulisi kohdata ja ohjata perhehoidon tukityössä? Millaisesta yksilöllisestä tuesta lapsi hyötyy sijoituksen aikana. Elämänkaarityöskentely ja sijaissisaruuden huomiointi ovat keinoja kiinnittää lasta sen hetkiseen asuinympäristöön. Tunnetyöskentelyn avulla lisätään hallinnantunnetta ja taitoja itsenäistymistä tai mahdollista kotiinpaluuta kohti. Koulutuksessa vahvistetaan työntekijöiden osaamista lapsen ja nuoren yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn.

Vahvistava vuorovaikutus

Miten tukea lapsen ja vanhemman välistä hyvää vuorovaikutusta perhetyössä? Avohuollon perhetyössä saatetaan usein nähdä näkymättömiä lapsia, jännittynyttä vuorovaikutusta ja kieltojen ylivoimaa. Koulutus perustuu kiintymyssuhdenäkökulmaan. Koulutuksessa tutustutaan kuinka käytännönläheisesti voidaan tehdä lapsen tarpeet näkyväksi, sanoittaa lapsen käyttäytymistä vanhemmalle ja tukea positiivista vuorovaikutusta.

Menetelmällisyydellä lisäpontta asiakastyöhön

Miten kartoittaa perheen tilannetta mahdollisimman laajasti? Millä keinoin lisään asiakkaan kohtaamiseen avoimuutta ja vuoropuhelua? Voinko sosiaalityöntekijänä käyttää apuvälineitä? Tässä koulutuksessa yhdistetään sosiaalityöntekijän roolia ratkaisukeskeisiin menetelmiin, kohtaamisen käytännöllisiin menetelmiin ja rohkaistaan kokeilemaan uusia keinoja asiakastyössä.