Asiantuntijat ja kouluttajat

Tutustu mahtavaan ja kasvavaan osaajiemme joukkoon!

Jukka Sihlman

Koulutusjohtaja
Sosionomi AMK, MES® - ryhmänohjaaja, MES® -kouluttaja, PersonBrain™-kouluttaja, ART-ryhmänohjaaja. Erityispedagogiikan perusopinnot, ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot (AmO).
Työkokemusta lastensuojelutyöstä 12 vuotta.

Osaamisalueet
MES® ryhmänohjaaja- sekä MES® menetelmäkoulutukset, perhetyön kehittämisohjelma. PersonBrain™ koulutus, skeematerapian hyödyntäminen, asiakastyön kirjaaminen ja tilastointi, kehittäminen ja asiantuntijatehtävät. VR-teknologian hyödyntäminen koulutuksissa, etenkin PersonBrain™-viitekehykseen linkitettynä.

Tiia Perämaa

Toimitusjohtaja
Sosiaalityöntekijä, YTM, JOKO Johtamiskoulutus, johtamisen erikoisammattitutkinto, viranomaisvalvonnan ja ohjauksen erityispätevyys.
Työkokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä, erityisesti sijaishuollosta 18 vuotta. Lastensuojelun asiantuntijapalveluiden johtamisesta ja esimiestyöstä kokemusta yli 10 vuotta.

Osaamisalueet
Lastensuojelun asiakasohjaus, ohjaus ja valvonta, lapsen sijoitus sijaishuoltoon, perhehoidon kehittäminen, turvallinen perhehoito, lastensuojelun asiantuntijapalveluiden kehittäminen, johtaminen ja esimiestyö.

Jan-Erik Solvang

Kehitysjohtaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja, perhe- ja pariterapeutti, voimavarakeskeinen perhetyön koulutus, MES®-ryhmänohjaaja.
Työkokemus lastensuojelutyöstä 19 vuotta, psykiatrinen sairaanhoitajana 9 vuotta, esimiestyökokemusta 8 vuotta.

Osaamisalueet
Palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen, lastensuojelun sisältökysymykset, lastensuojelupalveluiden johtaminen, pari- ja perheterapia lastensuojelussa, psykiatrinen näkökulma perhetyössä

Katja Halonen

Sijaishuoltopalveluiden johtaja
Sosionomi, johtamisen erikoisammattitutkinto – JET, voimavarakeskeinen työnohjaaja, TENTS EU:n mukainen kriisityöntekijä, lastensuojelun kriisityökoulutus, PART-kouluttajakoulutus (professional assault response training)
Työkokemusta lastensuojelusta 21 vuotta, johtamisesta ja esimiestyöstä yli 10 vuotta, akuuttia kriisi-ja traumatyöskentelyä 12 vuotta, työnohjaustyötä 10 vuotta ryhmille ja yksilöille

Osaamisalueet
Johtamiseen liittyvät ilmiöt, akuutti kriisityöskentely yksilöille ja yhteisöille,  vaativien ja aggressiivisten lasten ja nuorten kohtaaminen sekä aggressiivisten tilanteiden ennaltaehkäisykouluttaja
Lastensuojelutyön arviointiin liittyvät teemat, työnohjaus

Harriet Rabb

Laatupäällikkö
YTK, YTM opiskelija, EASEL® ohjaaja, EASEL® coach ja työnohjaaja -opiskelija, mentori, PRIDE-valmentaja, Kasvatus- ja kuntoutuskoira –ohjaaja (JAMK).
Työkokemusta lastensuojelutyöstä sekä sosiaalipalveluiden kehittämis- ja laadunhallintatyöstä yhteensä 23 vuotta, tunnetaitovalmennuksen ja kestävän hyvinvoinnin kehittämistyöstä 5 vuotta
ja sosiaalipalveluiden johtamisesta 2 vuotta.

Osaamisalueet
Lastensuojelun- ja perhehoidon laatujärjestelmät ja laadunvalvonta, omavalvonnan kehittäminen ja ylläpitäminen, kokemuksellinen sosioemotionaalinen oppiminen ja terapia, tunnetaitovalmennus, dialogiset toimintatavat, luontoavusteiset menetelmät, eläinavusteiset menetelmät, kestävä hyvinvointi, ekososiaalinen sosiaalityö, työyhteisö coaching-sparraus-työnohjaus, kouluttaminen, konsultaatio- ja asiantuntijatehtävät sekä kehittämispalvelut.

Kimmo Toppari

Henkilöstöpäällikkö ja työsuojelupäällikkö
Yhteisöpedagogi YAMK, Tuotantotalouden Ylioppilas (diplomi-insinöörikoulutuksessa maisteriohjelmassa), Ryhmä- ja johtamisdynamiikan koulutus, HFR- turvallisuus- ja kiinnipitokouluttaja.
Työkokemusta lastensuojelutyöstä 17 vuotta ja esimiestyöstä 14 vuotta.

Osaamisalueet
Lastensuojelutyön johtaminen, henkilöstöjohtaminen, turvallisuusjohtaminen, työryhmän dynamiikan kehittäminen, prosessijohtaminen, sisällön kehittäminen lastensuojelutyössä, sijaishuollon erityisosaaminen

Sirpa Pyöriä

Aluepäällikkö
Sosionomi/sosiaalikasvattaja, PersonBrain™ -kouluttajakoulutus, Asiakaskokemusvalmentaja , Palveluohjaaja, Lastensuojelutarpeen selvitys -koulutus, Ryhmä- ja johtamisdynamiikan koulutus, Lastensuojelu-  ja perhetyön erikoistumisopinnot, MIM -havainnointikoulutus. Työkokemusta lastensuojelutyöstä 25 vuotta. Työkokemusta esimiestyöstä 10 vuotta.

Osaamisalueet
Asiakastyö ja menetelmät perhehoidossa, tunne- ja vuorovaikutustyöskentely asiakastyössä/perhehoidossa, rinnakkaisvanhemmuus perhehoidossa, perhehoidon sisällöllinen kehittäminen, työryhmän dynamiikan kehittäminen, palveluohjaus prosesseissa, perhetyön koulutukset, PersonBrain™  -koulutukset

Sanna Snellman

Aluejohtaja
Sosionomi AMK, AVEKKI-turvallisuuskouluttaja, julkisen sektorin perheterapiakoulutus, johtamisen erityisammattitutkinto. Työkokemusta lapsiperhepalveluista 23 vuotta, lastensuojelusta 17 vuotta, esimiestyöstä 8 vuotta.

Osaamisalueet
AVEKKI-turvallisuuskoulutukset, lastensuojelun perhetyön sisältökysymykset, ohjaajan rooli perhepalveluissa, mentorointi, kehittäminen ja koulutukset

Tuula Kivistö-Pyhtilä

Tiimivanhemmuusterapeutti
Sosiaalityöntekijä, YTM, FM, psykoterapeutti/perheterapeutti ET, PRIDE-valmentaja, MES®-ryhmänohjaaja, PersonBrain™ -kouluttaja, lapsi-ja nuorisososiaalityön erikoistumiskoulutus. Työkokemusta lastensuojelusta 19 vuotta.

Osaamisalueet
Perhe- ja verkostoterapeuttinen työskentelyote perhehoidossa, vakauttava työskentely, perhehoidon kehittäminen, kouluttaminen, konsultaatio- ja asiantuntijatehtävät, tunne- ja vuorovaikutustyöskentely perhehoidossa

Aino-Maria Koistinaho

Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä YTM, edunvalvoja lastensuojelu- ja rikosasioissa, sertifioitu TRE-ohjaaja, julkisen sektorin perheterapiakoulutus 2v, väkivaltaopinnot Väkivalta ja väkivallattoman myötäelämisen ehdot (25 op.). Perheasioiden sovittelukoulutuksessa 10/20 lähtien.
Työkokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä, palvelutarpeiden arvioinneista, avo- ja sijaishuollosta sekä jälkihuollosta 6 vuotta, sosiaalityön ohessa esimiestyötä 4 vuotta.

Osaamisalueet
Lastensuojelun asiakastyö, ohjaus ja valvonta, sijaishuollon aikainen sosiaalityö, jälkihuolto, lähisuhde- ja perheväkivaltatyö, perheterapia sosiaalityössä, esimiestyö, mentorointi, perhearvioinnit, kehittäminen ja kouluttaminen.

Saana Sievers

Psykologi
PsM, perhe- ja paripsykoterapeutti, lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn avainkouluttaja.
Työkokemus psykologityöstä lasten ja perheiden kanssa 8 vuotta.

Osaamisalueet
Perhe- ja verkostoterapeuttinen työskentely, lähisuhde- ja perheväkivaltatyö, perheterapia osana perhetyötä. Kouluttaminen, kehittäminen sekä konsultaatiot ja tuki asiakastyön prosesseissa, kehittämistyö.

Titta Haapala-Tiainen

Perhehoidon ohjaaja
Sosionomi AMK, sosiaalityön perusopinnot – avoin yliopisto. Työkokemusta lasten ja nuorten parista 15 vuotta, lastensuojelusta 5 vuotta.

Osaamisalueet
Lapsen ja nuoren tukeminen perhehoidossa, sijaissisaruustyöskentely, ohjaustyön menetelmäosaaminen