Kestävän hyvinvoinnin koulutukset

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kentällä yhdeksi sosiaalityön ratkaistavaksi kysymykseksi on asetettu ilmastonmuutos ja kestävä kehitys.  Avosylin yhtymässä nämä teemat ovat olleet osa toimintastrategiaamme jo vuodesta 2014. Haluamme jakaa tätä uraa uurtavaa kehittämistyötä ja osaamistamme myös muille. Tutustu alla oleviin koulutus- ja työpajakokonaisuuksiimme. Halutessanne räätälöimme organisaatiollenne sopivan kestävän hyvinvoinnin ja ekososiaalisen työn kehittämisohjelman.

Kohti kestävää hyvinvointia

Hyvinvointialan ammattilaisina olemme asiantuntijoita hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä. Kun yhteiskuntien olosuhteet muuttuvat, joudumme kuitenkin uudelleen suuntaamaan toimintaamme vallitsevien olosuhteiden mukaisiksi. Koulutukseen osallistujat tulevat tietosiksi kestävän hyvinvoinnin peruskysymyksistä, joista keskeisin on sellaisen hyvinvoinnin hahmottaminen ja tavoittelu, joka ei ylitä maapallon kestokykyä. Työpajassa tuodaan esille erilaisia tapoja kestävän hyvinvoinnin edistämiseen ja tällä tavoin annetaan virikkeitä oman toiminnan sparraamiseksi kohti kestävyyskysymykset huomioivaa hyvinvointia.

Ekososiaalinen työskentely sosiaalialalla – kurvi kohti käytäntöjä

Mitä on ekososiaalinen sosiaalityö? Koulutuksessa tuomme esille teoriatietoa ekososiaalisesta sosiaalityöstä ja sitä, mihin tämä orientaatio perustuu. Otamme esille esimerkkejä ja mahdollisuuksia ekososiaalisen työskentelyotteen voimistamiseksi sosiaalialan käytännön työssä ja tuomme esille perusteita, jonka vuoksi tämä on perusteltua ja tavoiteltavaa. Käytäntösovellusten ja mahdollisuuksien avaamisen myötä madalletaan koulutukseen osallistuvien kykyä ja valmiuksia liikkua kohti sosiaalityön käytäntöä, johon sisältyy ekososiaalisen sosiaalityön ulottuvuuksia.

Sosiaalisesti kestävä kehitys

Olemme tottuneet toiminnassamme edistämään sosiaalista kestävyyttä. Ymmärryksemme sosiaalisesti kestävästä kehityksestä tarvitsee kuitenkin lisäosan. Tämä koulutus tarjoaa tämän lisäosan ja linkittää sosiaalisesti kestävän kehityksen riippuvaiseksi ekologisesti kestävästä kehityksestä. Myös sosiaalialan työssä ja hyvinvointipalveluissa on tarpeen huomioida ekologiset kysymykset, sillä ekologisesti kestävän kehityksen takaaminen on välttämätön edellytys sille, että sosiaalisesti kestävää kehitystä ylipäänsä voi olla. Tämä teemakokonaisuus on olennaista myös YK:n kestävän kehityksen globaaleissa tavoitteissa. Annamme koulutuksessa virikkeitä siihen, miten rakentaa hyvinvointipalvelutoimintaa, joka tukee ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita sekä myös sosiaaliselle kestävyydelle kriittistä ekologista kestävyyttä.

Lapset ja ilmastonmuutos – miksi ja miten?

Koulutuksessa käydään läpi lasten haavoittuvuutta ilmastonmuutokselle sekä lapsen oikeuksien sopimukseen liittyviä velvollisuuksiamme taata lapsille heidän hyvinvointiaan tukeva kasvuympäristö. Koulutuksessa tuodaan esille tapoja, joilla hyvinvointi- ja lastensuojelualan ammattilaiset voivat sisällyttää toimintaansa tämänkaltaisia lasten suojaamistehtäviä. Koulutuksessa on mahdollista toteuttaa myös sellaista yhteistä työskentelyä, jossa yhdessä luodaan ja innovoidaan organisaatioon tai koulutettavien käyttöön asiaan liittyvää toimintaa.

Oikeutesi lapsena – myös terveeseen ympäristöön!

Tämä työpaja on suunnattu kouluikäisille lapsille ja se toteutetaan lasten ikä- ja kehitysvaihe sekä erityiset tarpeet huomioiden. Työpajassa tehdään lapset tietoiseksi lapsen oikeuksista ja käytetään tässä hyväksi myös kokemuksellisia harjoituksia. Kestävän kehityksen ulottuvuus ja oikeus terveeseen ympäristöön tuodaan esille osana kokonaisuutta. Harjoituksen avulla pohdimme yhdessä haluja ja tarpeita, kestävää elämäntapaa sekä erilaisia tapoja vaikuttaa yhteiskunnassa.