Prosessien kehittäminen

Asiantuntijakommentti

"Olemme saaneet olla mukana kehittämässä usean kunnan sosiaali- ja perhepalveluita -  seuraten samalla valtakunnallisesti aitiopaikalta niin kuntapuolen haasteita kuin mahdollisuuksiakin. Neljä Astetta ja PKS ovat tarjonneet yli kymmenen vuoden ajan laadukkaita ja tehokkaita vaihtoehtopalveluita kuntien omien palveluiden rinnalle. Meillä on vahvaa osaamista prosessien mallintamisesta ja työn tehokkuuden kasvattamisesta. Tämä tapahtuu rakenteita uudistamalla, työtapoja ja dokumentointia selkeyttämällä sekä vahvistamalla ammatillista osaamista.  Neljän Astetta Oy:n ja PKS:n kehittämistä työtavoista ja osaamisesta on paljon ammennettavaa organisaationne uudistustarpeisiin.

Lähdetäänkö kehittämään palveluistanne entistä laadukkaampia ja toimivampia?"

Toni Sipiläinen
Avopalveluiden johtaja
Neljä Astetta

Perhetyön kehittämisohjelma

Neljän Asteen työskentely perheissä rakentuu neljän keskeisen teeman ympärille: arki, vanhemmuus, lapsen tarpeet ja vuorovaikutus. Teemoihin sopivien työmenetelmien lisäksi perhetyön osana on Neljän Asteen kehittämä MES® -ohjelma, jonka 16 karttaa hyödynnetään vanhemmuustyöskentelyssä.

Neljä Astetta on kehittänyt strukturoitua ja suunnitelmallista perhetyön mallia, minkä avulla perheen tilanne saadaan kartoitettua kokonaisvaltaisesti ja perhetyön vaikuttavuus lisääntyy. Tätä mallia ja työskentelytapaa on siirretty jo useampaan kuntaan.

Lapsiperhepalveluiden kehittämisohjelma

Neljä Astetta on toiminut näköalapaikalla kuntien lapsiperhepalveluiden haasteisiin. Sekä lastensuojelutyössä että sosiaalihuoltolain alaisissa palveluissa tarvitaan rakenteita ja yhteisesti sovittuja työtapoja, jotta yhteistyö sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien ja perhetyöntekijöiden välillä on sujuvaa. Prosessin ja yhteisen dokumentoinnin kehittäminen tehostaa palveluita ja vahvistaa asiakkaan osallisuutta. Perheiden tukityössä tähdätään useimmiten jonkinlaiseen muutokseen perheen systeemissä.  Työntekijöiden ammatillisuuden ja menetelmäosaamisen vahvistaminen lisää onnistuminen mahdollisuuksia.

Perhehoidon kehittämisohjelma

Perhehoitokumppanien vahvasti tuetun perhehoidon malli on pitkäaikaisen kehittämistyön tulosta. Keskeisessä osassa on perhehoitajien arviointi ja valmennus ja lapsen tarpeisiin vastaavan perheen löytyminen. On tärkeätä, että sijoitus perheeseen tapahtuu suunnitellusti, lasta ja perhettä valmistellen sekä vahvasti tukien. Sijoituksen ajalle on työtapoja vahvistaa lapsen ja perhehoitajien kiintymyssuhdetta, suhdetta läheisverkostoon ja sijaissisaruutta. Perhehoidossa on tärkeä tarkastella turvallisen perhehoidon edellytyksiä ja miten systeemisyys voidaan huomioida perhehoidon tukityössä.

Perhehoidon kehittämisohjelmassa luodaan yhdessä teidän tarpeisiinne vastaava malli, jossa hyödynnetään Perhehoitokumppanien tietotaitoa ja pitkäaikaista kokemusta. Kehittämisohjelman aikana luodaan rakenne kuntanne perhehoidolle, tuotetaan yhtenäiset dokumentointimateriaalit ja vahvistetaan työntekijöidenne ammatillista osaamista.

Lastensuojelupalveluiden johtaminen

Laadukkaat ja tulokselliset palvelut vaativat hyvää johtamista. Olemme Neljällä Asteella ja Perhehoitokumppaneilla kehittäneet johtamisjärjestelmäämme aktiivisesti. Keskeistä organisaation toimintakyvyn kannalta on selkeät säännöt ja rakenteet, resurssien tehokas käyttö sekä avoin vuorovaikutus yhteisten tavoitteiden eteen työskennellessä.

Koulutukseen voidaan liittää eri osa-alueita tilaajan toiveiden mukaisesti kuten esimerkiksi organisaation toimivuuden edellytykset, yhteisen strategian kirkastaminen ja todeksi eläminen, työn tehokkuuden kehittäminen ja laadun sekä omavalvonnan kehittäminen.

Koulutukseen voidaan liittää myös kehittämistyötä ja esimiesten sparraus.