Blogi

Perhehoitokumppanien asiakaskokemus 2020

Julkaistu 2.6.2021

Perhehoitokumppanit Suomessa kysyy joka vuosi asiakaskokemusta seuraavilta tahoilta: PKS perheisiin sijoitetuilta lapsilta, perhehoitajilta, syntymävanhemmilta, sijaissisarilta sekä asiakaskunnilta. Tässä kirjoituksessa julkaisemme koonnin heidän asiakaskokemuksistansa PKS:n palveluissa vuonna 2020.

Sijoitettujen lasten ja nuorten kysely

Sijoitettujen lasten kyselyyn kesällä 2020 vastanneet kokivat hyvinvointinsa ja elämänsä varsin hyväksi. Kyselyyn vastanneista PKS:n perheisiin sijoitetuista lapsista 80 % oli tyytyväisiä elämäänsä.

Turvallisuus on keskeinen laatustandardi PKS:lle, joka toteuttaa ”Turvallista perhehoitoa”. Kyselyyn vastanneiden PKS perheisiin sijoitettujen lasten ja nuorten turvallisuuden tunne on korkea. Kyselyyn vastanneista 100 % oli samaa tai melko samaa mieltä väittämän ”Tunnen oloni turvalliseksi sijaisperheessä” kanssa.

PKS perheisiin sijoitetut kyselyyn vastanneet lapset ja nuoret kokevat

 • turvallisuutta PKS perhehoidossa. Osiota koskevien kysymysten osalta vastaajat olivat 89,2 %:sesti samaa tai melko samaa mieltä
 • terveytensä ja hyvinvointinsa tulevan hyvin huolehdituksi PKS perhehoidossa. Osiota koskevien kysymysten osalta vastaajat olivat 97,3 %:sesti samaa tai melko samaa mieltä.
 • kasvun ja kehityksensä tulevan hyvin huolehdituksi PKS perhehoidossa. Osiota koskevien kysymysten osalta vastaajat olivat 97,2 %:sesti samaa tai melko samaa mieltä.
 • yhteenkuuluvuuden ja sukulaissuhteiden tulevan hyvin huolehdituksi PKS perhehoidossa. Osiota koskevien kysymysten osalta vastaajat olivat 97 %:sesti samaa tai melko samaa mieltä.
 • kulttuurinsa tulevan hyvin huolehdituksi PKS perhehoidossa. Osiota koskevien kysymysten osalta vastaajat olivat 96,3 %:sesti samaa tai melko samaa mieltä.
 • elämäntaitojensa tulevan hyvin huolehdituksi PKS perhehoidossa. Osiota koskevien kysymysten osalta vastaajat olivat 94,6 %:sesti samaa tai melko samaa mieltä.
 • osallisuutta PKS perhehoidossa. Osiota koskevien kysymysten osalta vastaajat olivat 92 %:sesti samaa tai melko samaa mieltä.

 

Perhehoitajien tyytyväisyyskysely

Perhehoitajien tyytyväisyyskysely toteutettiin kesällä 2020.Vastanneista PKS perhehoitajista 100 % kokee PKS sosiaalityöntekijän olevan avulias, työstään innostunut ja perheelleen hyvä yhteistyökumppani.

Alla koontia ja kiteytystä kyselyn tuloksista.

 • Tyytyväisyys PKS:ään kokonaisuudessaan 3,38 (asteikolla 1-5).
 • 91 % oli tyytyväisiä PKS tukeen kokonaisuudessaan
 • 95 % oli tyytyväisiä PKS sosiaalityöntekijään
 • 96 % piti PKS sosiaalityöntekijää asioista perillä olevana
 • 95 % piti PKS sosiaalityöntekijää tavoitteellisesti työskentelevänä
 • 100 % oli tyytyväisiä PKS perhehoidon ohjaajan työskentelyyn
 • 90 % perhehoitajista koki ohjaustyön auttavan arjessaan
 • 91 % suosittelisi PKS:ää ystävälleen todennäköisesti tai hyvin todennäköisesti
 • 95 % oli suositellut PKS:ää ystävälleen tai tutulleen
 • 96 % koki että PKS:ssä arvostetaan häntä
 • 90 % koki että PKS tunnustaa ja huomioi hänen saavutuksensa perhehoitajana
 • 90 % koki että hänen näkemyksensä ja mielipiteensä tulevat kuulluiksi PKS:ssä
 • 88 % niistä vastanneista perhehoitajista, joilla oli kotona vielä omia lapsia, koki PKS:n sosiaalityöntekijän huomioivan heitä riittävästi
 • 88 % tiimivanhemmuustyönohjauksiin osallistuneista piti niitä hyödyllisenä tai hyvin hyödyllisenä.
 • 95 % vastaajista oli tyytyväisiä PKS:n tarjoamiin oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksiin sekä koulutuksiin.
 • 71 % sijoitusvaiheen viimeisen vuoden aikana kokeneista oli tyytyväisiä sijoitusvaiheessa lapsesta saamiinsa tietoihin.
 • 100 % niistä perhehoitajista, joita kohtaan oli esitetty jokin syytös viimeisen vuoden aikana, oli tyytyväisiä siihen tukeen, jota he olivat saaneet PKS:ltä asian selvittelyn aikana.
 • 100 % niistä kyselyyn vastanneista, joilla oli ollut katkennut sijoitus, kertoi olleensa tyytyväisiä PKS:n antamaan tukeen tässä tilanteessa.
 • 95 % oli tyytyväisiä PKS:n tiedottamiseen
 • 100 % päivystykseen viimeisen vuoden aikana soittaneista perhehoitajista oli tyytyväisiä siihen, miten nopeasti puheluun vastattiin, ihmiseen joka asiaa hoiti sekä niihin neuvoihin, joita päivystyspuhelun aikana sai.

 

Syntymävanhempien kysely

PKS perheisiin sijoitettujen lasten ja nuorten syntymävanhempien kysely teetettiin kesällä 2020. Alla koontia ja kiteytystä kyselyn tuloksista.

 • 40 % koki saaneensa riittävästi tietoa sijaisperheestä ennen lapsen sijoitusta.
 • 80 % koki saaneensa riittävästi tietoa PKS:stä.
 • 60 % koki voivansa luottaa PKS:n työntekijöihin.
 • 60 % oli tyytyväinen PKS:n työskentelyyn
 • 60 % koki, että PKS:n työntekijät kohtelivat heitä kunnioittavasti.
 • 50 % oli ollut mukana PKS:n tapahtumissa yhdessä lapsensa tai koko sijaisperheen kanssa.
 • 60 % oli kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, jos sitä hänelle tarjottaisiin.
 • 70 % oli tyytyväisiä yhteistyöhön sijaisperheen kanssa.
 • 70 % koki sijaisperheen kohtelevan heitä kunnioittavasti.
 • 60 % koki, että sijaisperhe tukee hänen ja lapsen yhteydenpitoa.
 • 80 % vastaajista kertoi luottavansa lapsensa sijaisperheeseen.
 • 80 % koki, että hänen lapsensa oli turvassa sijaisperheessä ja että lapsesta pidetään siellä huolta.

 

Sijaissisaruuskysely

PKS perhehoitajien omien lasten – sijaissisarien – kysely teetettiin loppuvuonna 2020.

Kyselyn perusteella kyselyyn vastanneet sijaissisaret vaikuttavat tyytyväisiltä elämäänsä.

 • 69 % sijaissisarista oli tyytyväisiä elämäänsä.
 • 46 % koki, ettei olisi tarvinnut enempää tietoa sijaisperhe-elämästä, ennen kuin oma perhe ryhtyi sijaisperheeksi.
 • 69 % koki kuitenkin, että heidän ajatuksiaan ja mielipiteitä kuunneltiin siinä vaiheessa, kun perhe pohti perhehoitajuutta
 • 46 % koki, ettei olisi tarvinnut enempää tietoa heille muuttaneesta lapsesta
 • 69 % koki perheensä elämän ja oman elämän muuttuneen paljon, kun perheeseensä sijoitettiin lapsi/lapsia.
 • 77 % ei kokenut vaikeaksi jakaa tavaroita, asioita ja kotia perheeseen muuttaneiden lasten kanssa.
 • 85 % oli sitä mieltä, että vanhempienkaan jakaminen ei ollut vaikeaa.
 • 69 % toivoi, että vanhemmilla olisi enemmän aikaa olla heidän kanssaan.
 • 77 % koki tulevansa hyvin toimeen sijaissisarustensa kanssa.
 • 84 % koki perheessä vallitsevan tasa-arvoiset säännöt kaikille lapsille
 • 92 % vastaajista koki tulevansa mielipiteineen ja ajatuksineen kuulluksi
 • 100 % – koki, että pystyvät juttelemaan vanhempiensa kanssa sijaisperhe-elämään tai sijaissisaruuteen liittyvistä huolenaiheista.
 • 84 % koki, että PKS työntekijät huomioivat heidät.
 • 77 % koki voivansa puhua PKS:n työntekijöille huolenaiheista.
 • 100 % piti PKS:n työntekijöitä mukavina.
 • 77 % kertoi, että ei ole osallistunut PKS:n ryhmiiin tai leireille
 • 85 %:n kokemus oli, että PKS:n tapahtumat ovat mukavia.

 

Kuntatyytyväisyyskysely

PKS teetti asiakaskunnilleen tyytyväisyyskyselyn alkuvuonna 2020. Kysely osoitettiin sekä PKS:n perheisiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille, että asiakasohjauksien vastuuhenkilöille. Laajasta jakelusta huolimatta kyselyyn saatiin hyvin vähän vastauksia.

Kyselyyn vastanneet antoivat asteikolla 1-5 PKS:lle palveluntuottajana 4 tähteä. Palvelujen hinta-laatu -suhteelle annettiin niin ikään 4 tähteä. Vastaajilla ei ollut kovin laajaa kokemusta PKS:n palvelukirjosta. Eniten oli käytetty vahvasti tuetun perhehoidon ja tuetun perhehoidon palveluita.  Tällä kokemuksella suurin osa (75 %) koki PKS:n henkilökunnan tavoitettavuuden erittäin hyväksi tai hyväksi. 75 % vastaajista koki yhteistyön henkilökunnan kanssa erittäin hyväksi tai hyväksi ja 25 % normaaliksi. Henkilökunnan ammattitaidon ja osaamisen koki hyväksi tai erittäin hyväksi 75 % ja normaaliksi 25 %. Joustavaksi ja luotettavaksi PKS:n koki 75 % (hyvä ja erittäin hyvä) ja normaaliksi tällä kriteerillä 25 % vastaajista.

Kyselyn huono vastausprosentti on antanut PKS:lle aiheen kehittää kuntatyytyväisyyskyselystä uudenlainen versio toteutettavaksi vuonna 2021.

 

Myönteinen asiakaskokemus ja palveluiden vaikuttavuus

Tätä blogia tarkemmat kuvaukset PKS:n asiakaskokemuksesta sekä myös PKS:n vaikuttavuuden arvioinnin menetelmistä ja näillä menetelmillä saaduista tuloksista löytyy Avosylin Oy:n sosiaalipalveluiden vaikuttavuusraportista 2020. Tässä blogissa kuvaamme vain tiivistetysti PKS:n asiakaskokemusta vuonna 2020.

On näyttöä siitä, että palvelun vaikuttavuus ja myönteisten muutosten saavuttaminen asiakkaan elämässä edellyttää, että asiakkaan kokemus palvelusta on ollut myönteinen. Tämä on peruste, jonka vuoksi tuomme vaikuttavuusraportissamme esille varsinaisten vaikuttavuustietojen lisäksi myös lukuisten asiakaskokemusta mittaavien kyselyjemme tulokset.

Kyselyjen tulosten perusteella asiakastyytyväisyys PKS:n palveluihin on johdonmukaisesti hyvää tai kiitettävää. Nämä tulokset omalta osaltaan selittävät sitä, miksi ja miten olemme pystyneet palveluillamme saamaan aikaan tavoiteltuja ja vaikuttavia muutoksia PKS:n palveluiden piirissä olevien elämässä.

Olemme edelleen kehittämmässä palveluidemme vaikuttavuuden arviointia ja edelleen panostamme siihen, että PKS:n palveluiden piirissä olevien kokemus olisi myönteinen. Myönteistä kokemusta on tuottamassa laaja-alainen laadullinen kehittäminen niin palvelu- ja menetelmä valikoimassamme, kuin myös kohtaavassa ja dialogisessa työskentelytavassamme kaikkien palveluidemme piiriissä olevien kanssa.

 

Harriet Rabb
Sosiaalipalveluiden laatupäällikkö
Avosylin Oy