artikkelit

Työnohjaus: Parhaat käytännöt työnohjauksen toteuttamiseen

Julkaistu 12.2.2024

Työnohjauksen merkitys lastensuojelussa

Työnohjauksella on keskeinen rooli lastensuojelun haastavassa ja merkityksellisessä työssä. Avosylin yhtymänä me ymmärrämme, että työntekijöidemme ammatillinen tuki ja kehittyminen ovat avainasemassa, kun tavoitteena on tarjota parasta mahdollista tukea lapsille ja perheille. Työnohjauksen avulla varmistamme, että jokainen työntekijämme voi kohdata asiakkaamme – lapset ja perheet – aidosti ja avosylin, mikä on toimintamme ytimessä.

Työnohjauksen kautta työntekijämme saavat tilaisuuden reflektoida omaa työtään, tunnistaa ja ratkaista työhön liittyviä haasteita sekä kehittää ammatillista osaamistaan. Tämä prosessi ei ainoastaan tue henkilöstömme hyvinvointia, vaan myös parantaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Työnohjauksessa korostuu yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja työtapojen muokkaaminen niin, että ne tukevat asiakkaidemme toimijuutta ja osallisuutta.

Empaattinen lähestymistapa työnohjauksessa

Avosylin yhtymässä empaattinen lähestymistapa on olennainen osa työnohjausta. Empatia mahdollistaa syvemmän ymmärryksen työntekijöidemme ja asiakkaidemme kokemuksista. Työnohjauksessa empatiaa hyödynnetään luomaan turvallinen tila, jossa työntekijät voivat avoimesti käsitellä työnsä herättämiä tunteita ja kokemuksia. Tämä edistää työntekijöiden henkistä hyvinvointia ja auttaa heitä ylläpitämään korkeaa ammatillista standardia kaikessa tekemisessään.

Empaattinen työnohjaus ei tarkoita pelkästään työntekijöiden tukemista, vaan se on myös keino vahvistaa työyhteisön sisäistä yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä. Kun työntekijät tuntevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi, he voivat paremmin sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja toimia yhtenäisenä tiiminä lasten ja perheiden hyväksi.

Laadukkaan työnohjauksen periaatteet

Laadukas työnohjaus perustuu selkeisiin periaatteisiin ja käytäntöihin. Avosylin yhtymässä painotamme avoimuutta, luottamusta ja jatkuvaa kehittymistä työnohjauksen kulmakivinä. Työnohjauksessa on tärkeää, että jokainen työntekijä kokee voivansa puhua avoimesti ilman pelkoa arvostelusta. Luottamuksen ilmapiiri mahdollistaa rehellisen pohdinnan ja oppimisen, mikä on välttämätöntä työntekijöiden kasvulle ja kehitykselle.

Me Avosylin yhtymässä sitoudumme tarjoamaan säännöllistä ja johdonmukaista työnohjausta, joka on suunniteltu tukemaan työntekijöidemme yksilöllisiä tarpeita. Työnohjauksen tulee olla joustavaa ja mukautua muuttuviin tilanteisiin, jotta se voi parhaiten palvella sekä työntekijöitä että asiakkaitamme. Jatkuva arviointi ja palautteen hyödyntäminen ovat keskeisiä tekijöitä työnohjauksen laadun varmistamisessa.

Osallistava työnohjausprosessi

Osallistava työnohjausprosessi on yksi Avosylin yhtymän keskeisistä arvoista. Työnohjauksessa on tärkeää, että jokainen työntekijä tuntee olevansa aktiivinen osallistuja ja että heidän äänensä kuuluu. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan lisää työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista, vaan myös edistää luovien ja innovatiivisten ratkaisujen syntymistä työn haasteisiin.

Osallistavassa työnohjauksessa korostetaan myös työntekijöiden itseohjautuvuutta ja vastuunottoa omasta ammatillisesta kehityksestään. Avosylin yhtymässä kannustamme työntekijöitämme asettamaan henkilökohtaisia tavoitteita ja työskentelemään niiden saavuttamiseksi työnohjauksen tuella. Tämä edistää työntekijöiden kykyä vastata lastensuojelun muuttuviin vaatimuksiin ja tarpeisiin.

Kestävän kehityksen huomioiminen työnohjauksessa

Kestävä kehitys on Avosylin yhtymän toiminnan perusta, ja se ulottuu myös työnohjaukseen. Työnohjauksessa pyrimme varmistamaan, että työntekijöidemme ammatillinen kasvu ja kehitys tapahtuvat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että työnohjauksessa otetaan huomioon paitsi yksilön myös laajemman yhteisön hyvinvointi.

Kestävän kehityksen näkökulmasta työnohjauksessa keskitytään myös siihen, miten työntekijät voivat omalla toiminnallaan edistää positiivisia ja sosiaalisesti kestäviä muutoksia asiakkaidemme elämässä. Tämä lähestymistapa tukee Avosylin yhtymän tavoitetta tuottaa laadukkaita palveluita, jotka saavat aikaan kestäviä muutoksia lasten ja perheiden elämässä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit